Polityka prywatności serwisu Instytutu Muzyki i Tańca 

www.instrumenty.edu.pl

§1

Przedmiot regulacji

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej zwana: Polityką Prywatności) zawiera informacje na jakich zasadach i przy wykorzystaniu jakich środków technicznych są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane o użytkownikach korzystających ze strony internetowej   www.instrumenty.edu.pl 
 2. Operatorem Serwisu www.instrumenty.edu.pl jest Instytut Muzyki i Tańca, będący państwową instytucją kultury, z siedzibą w Warszawie (00-097), adres: ul. Fredry 8, NIP: 525-249-03-48, REGON: 142611587.
§2
Cele pozyskiwania informacji o użytkownikach

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczek"),
 3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl S.A.

     2. Informacje w formularzach oraz cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji:

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto inne informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Operator Serwisu może przechowywać informacje lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, po spełnieniu warunków określonych w §3 i §4 poniżej.


§3

Przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji, na podstawie danych w formularzu jest wykonywane w celu umożliwienia:

 1. stworzenia zbioru potencjalnych klientów pod nazwą baza teleadresowa interesariuszy Instytutu Muzyki i Tańca, zarejestrowanego przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 
 2. przetwarzania w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. dla dokonania procesu przygotowania i wysyłki zamówionego towaru, zgłoszenia serwisowego lub kontraktu handlowego,
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 4. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

§4
Zgoda Użytkownika

 1. Operator Serwisu jest zobowiązany uzyskać zgodę od użytkownika końcowego na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji w celu określonym w §3, przy czym powyższa zgoda może być wyrażona za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
 2. Powyższa zgoda:
 1. nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści,
 2. może być wyrażona drogą elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia przez użytkownika końcowego,
 3. może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat,
 4. przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie może powodować zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 • Warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do informacji jest konieczne do:
 1. wykonywania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej,
 2. dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi drogą elektroniczną, żądanej przez użytkownika końcowego.

§5
Instalacja oprogramowania

Operator Serwisu może instalować oprogramowanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, przeznaczonym do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem, że użytkownik końcowy:

 1. przed instalacją oprogramowania został poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Operatora Serwisu z tego oprogramowania,
 2. zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego użytkownika,
 3. przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.

§6
Dane osobowe

 1. Wszelkie wprowadzane przez użytkowników dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2014, poz. 1182).
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 
a. przetwarzane zgodnie z prawem, 
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, 
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 


3. Użytkownik ma prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 1. każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 
 2. w celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. a można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: imit@imit.org.pl

4. Użytkownik może dobrowolnie udostępnić swoje dane osobowe w postaci:

 1. imię i nazwisko, nazwa firmy, 
 2. adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), 
 3. numer telefonu, 
 4. adres e-mail,
 5. numer NIP,
 6. adres IP komputera.

5. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca.

6. Dane osobowe będą zbierane w następujących celach:
 1. wysyłanie wiadomości do zainteresowanych w postaci newslettera
 2. korespondencja z interesariuszami w zakresie działań statutowych IMIT,
 3. przeprowadzenia procesu zakupu, przygotowania i wysyłki zamówionego towaru, 
 4. zgłoszenia serwisowego,
 5. kontraktu handlowego,
 6. tworzenia statystyk.
§7
Informacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 8. Operator Serwisu zaleca przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§8
Logi serwera

 1. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
 7. informacje o adresie IP.
2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§9
Udostępnienie danych

Operator Serwisu może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom państwowym na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

§10
Zarządzanie plikami cookies – wyrażenie i cofnięcie zgody
 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Operator Serwisu zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z instrukcjami:
 1. Internet Explorer
 2. Chrome
 3. Safari
 4. Firefox
 5. Opera
 6. Android
 7. Safari (iOS)
 8. Windows Phone
 9. Blackberry.

§11
Postanowienia końcowe

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.